info@herderslaan.nl
.

 

Woensdag 3 juni 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop en Riet.

Afwezig: ·Arina (ziek)

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 01 juli 2015 bij Jerry.
  • Herinrichting Herderslaan. Mail naar de raad was overbodig. Deze mail wordt doorgestuurd naar het college en komt dan terecht bij de wethouder. Dat is dus een gepasseerd station. Alle fracties zijn nu afzonderlijk per mail benaderd. Wellicht hebben wij dan meer succes.
  • Joop is benaderd door een bewoner. Het is soms lastig om de Herderslaan uit te rijden, zeker als het druk is in de Hobbemastraat. De vraag is of er geen kruis aangebracht kan worden in de Hobbemastraat ter hoogte van de Herderslaan zodat het uitrijden gemakkelijker wordt. Besloten wordt om eerst informatie in te winnen of dit idee kans van slagen heeft. Alex benadert Dave Smit.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

 1. Website. Stand van zaken

Jerry zal vragen of de webmaster een avondje langs wil komen om de site af te maken.

 1. Lustrum 2015

Buitenspeeldag: 11:30 luchtkussen ophalen. Hierna de geluidsinstallatie installeren. Jerry regelt de sleutel van de garage. Eventueel drinken kan siroop met water zijn. Jan Willem en Sanne vragen voor de suikerspin.

Lustrumstraatfeest. Alex en Arina doen de boodschappen. (Ook voor de bordjes J) Afhankelijk van het weer besluiten wij of er tenten opgezet zullen worden. Verder is alles geregeld. Zie hiervoor ook het draaiboek.

Waterfestijn: (4 juli) Het luchtkussen is voor 4 juli vastgelegd. (Haagse hopje, tenierplantsoen. ) Waterballonen zijn aanwezig. Kinderen zorgen zelf voor andere (water) spullen. Alex heeft een zwembad gekocht bij de Action. De straat wordt weer afgesloten. Vergunning is aanwezig. Arina zorgt voor waterijsjes.

Klaverjasmarathon 29 augustus (houtzagerij?) De klaverjasmarathon is op zaterdag 29 augustus 2015. Wij besluiten om eerst te inventariseren of er genoeg animo is voor deze marathon. Eventueel kan er ook gejokerd worden.

Burendag: thema voor dit jaar is onderhoud. Van alles wat van de afgelopen vier jaar in de Herderslaan hebben gerealiseerd. Denk aan de hekjes om de bomen en de plantjes die er in staan, de verkeersmaatjes en de plantenbakjes aan de muur. Op 10 juni is er een opzet gemaakt door Alex en Jerry voor de subsidieaanvraag.

Halloween: 31 oktober. Er is nog geen thema. Het Halloween feest moet wel van te voren worden aangekondigd. Een partytent zal worden opgezet. Deze zal heel donker gemaakt worden. Lekker met “bloed” soep. Mirjam zal weer voor het schminken gevraagd worden. De bewoners zullen zelf ook wat moeten investeren. Denk aan versiering in/aan het huis of jezelf aankleden.

 1. Rondvraag

Deze keer geen rondvraag.

 1. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.