info@herderslaan.nl
.

Woensdag 06 mei 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop en Riet.

Afwezig: ·Arina (ziek)

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 03 juni 2015 bij Joop en Arina.
  • Er is nog geen reactie gekomen op de mail die verstuurd is. Er zal nogmaals een brief verstuurd worden naar wethouder Revis en als hierop geen afdoende reactie volgt zal de burgemeester aangeschreven worden.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. Joop zal een eerste opzet maken voor de verjaardagskalender. Jan Willem heeft nog mallen voor de verkeersmaatjes en wil weer nieuwe maken.

 1. Paasbrunch. Korte evaluatie.

De opkomst viel wat tegen. Wel veel positieve reacties ontvangen. Bewoners vonden het leuk en gezellig. Aan de oproep om zelf tafels en stoelen mee te nemen is geen gehoor gegeven. De volgende keer misschien met een lopend buffet werken. Bewoners kunnen dan zelf hun eten pakken, het is overzichtelijker en makkelijker bij te vullen als iets op raakt. Buffet dan op een lange tafel klaarzetten. Gezamenlijk eten aan een lange tafel of in een vierkant. Ook aan bewoners vragen om zelf iets te maken. Tenten zijn misschien niet nodig. Afhankelijk van het weer. Ook de muziek is afhankelijk van het weer. Bij mooi weer zullen bewoners langer blijven dan bij slecht weer. De straat moet dan wel weer worden afgesloten.

 1. Website. Stand van zaken

De website is bijna af. Er zijn foto’s aangeleverd. Er zijn submenu’s voor de OR bordjes gemaakt. Jerry zal vragen of de webmaster een avondje langs wil komen om de site af te maken.

 1. Foto speurtocht. Verdere uitwerking.

De foto speurtocht is af. Wel moeten er nog wat kleine prijzen komen.

 1. Lustrum 2015

Buitenspeeldag: De vergunning is afgegeven. Het veiligheidsplan is ondertekend en verstuurd. Spelletjes voor deze dag kunnen zijn: bellen blazen, springtouw, hinkelbaan, zaklopen, stoepkrijt, elastieken, blik gooien (ballen aanschaffen), skippyballen(kopen of huren). Er is een luchtkussen en de straat zal met een afsluitbord worden afgesloten. Ook de fotospeurtocht is een onderdeel van de buitenspeeldag. Joop zorgt voor de muziek en na afloop zal de installatie bij Jerry worden opgeslagen voor het straatfeest. De bewoners zullen worden geïnformeerd over het weghalen van de auto’s. Deze middag is van 13:00 tot 17:00 uur.

Rondvaart met de Ooievaart: de Ooievaart (16 mei) is vastgelegd en is wel gewijzigd in de Vlietvaart. Ook het vervoer is geregeld (Cor). Wij gaan nog proberen om korting te krijgen met ooievaarspassen. Nummers van Ooievaarspassen kunnen eventueel via Cor geregeld worden. Kosten van de Vlietvaart voor 2 uur zijn € 325, -. Het vervoer kost € 120, - wat bij elkaar op
€ 445, - komt. Bij de Jumbo zal om sponsoring gevraagd worden voor de lunch. Omdat er geen gids is zal Joop wat van de omgeving vertellen. Content is van de website gehaald. Ook zijn er exemplaren voor de bewoners aanwezig. Van Fonds 1818 is nog steeds geen bericht binnen gekomen.

Lustrumstraatfeest. Er zal 3 x op en neer gereden moeten worden voor het ophalen van de luchtkussens bij de sport o theek. Alex vraagt na voor de boedelbak. Misschien is er een grote bak te regelen bij de bouwmaat. Omdat het weer een multicultureel straatfeest wordt, zal via de nieuwsbrief gevraagd worden aan de bewoners voor hapjes uit verschillende landen. Arina en Riet gaan intussen langs de deuren om aan de buitenlandse bewoners te vragen of zij wat willen maken op het straatfeest. Het draaiboek is besproken en definitief gemaakt. CultuurSchakel is het onafhankelijke kenniscentrum en de culturele bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag. CultuurSchakel informeert, adviseert, ondersteunt, verbindt, stimuleert en promoot op de gebieden van cultuuronderwijs op scholen en actieve amateurkunstbeoefening in Den Haag en is gestart in juli 2013. Deze organisatie wil graag met ons in contact komen om te “onderzoeken” wat voor “middelen” de Herderslaan gebruikt voor zijn activiteiten. Misschien kunnen zij wat verzorgen op het lustrumfeest in de vorm van muziek/dans en zang.

Waterfestijn: (4 juli) bij Zebra kan alleen een luchtkussen geregeld worden. Het luchtkussen is voor 4 juli vastgelegd. (Haagse hopje, tenierplantsoen. ) Andere spelletjes kunnen zijn: waterballonen en waterpistolen. Kinderen zorgen zelf voor deze spullen. Alex koopt een zwembad bij de Action. Nagezocht wordt of wij een melding hebben gedaan bij de gemeente om de straat af te sluiten.

Klaverjasmarathon 29 augustus (houtzagerij?) De klaverjasmarathon is op zaterdag 29 augustus 2015. Wij besluiten om eerst te inventariseren of er genoeg animo is voor deze marathon. Eventueel kan er ook gejokerd worden.

Burendag: thema voor dit jaar is onderhoud. Van alles wat van de afgelopen vier jaar in de Herderslaan hebben gerealiseerd. Denk aan de hekjes om de bomen en de plantjes die er in staan, de verkeersmaatjes en de plantenbakjes aan de muur.

 1. Rondvraag

Deze keer geen rondvraag.

 1. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.