info@herderslaan.nl
.

Donderdag 12 februari 2015

Aanwezig: Alex, Jerry, Joop, Arina en Riet.

 1. Opening en vaststellen agenda.

Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen.
  • Volgende vergadering 11 maart 2015 bij Joop en Arina.
  • De brief naar de gemeente is verstuurd en in goede orde ontvangen.
  • Het vervoer voor de ooievaart kan geregeld worden door Cor.
 2. Vaststellen verslag vorige bijeenkomst inclusief actiepuntenlijst.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en de actiepuntenlijst opgeschoond en aangepast.

N.a.v.: herinnering lustrum 2015. I.p.v. een sleutelhanger lijkt het een goed idee om zelf een verjaardagskalender te maken. Dit scheelt enorm in de kosten. De kalender zal dan in december uitgebracht moeten worden met bv. een foto van de maandelijkse activiteiten. Afgesproken wordt om over dit idee na te denken en om zelf een ontwerp te maken. Op de volgende vergadering nemen wij dan een besluit of wij zelf een kalender gaan maken en welk idee het zal gaan worden. Wellicht is er dan ook van fonds 1818 bericht over onze aanvraag i.v.m. de onkosten die gemaakt gaan worden.

n.a.v.: de poster en de flyers voor de zwem/speel/disco middag zijn af. 14 maart is vastgelegd bij de Houtzagerij. De muziek zal door Joop verzorgd worden. De entree, fris en patat is gratis voor de bewoners en kinderen van de Herderslaan.

 1. Inbraakveiligheid Herderslaan even zijde. Stand van zaken.

Op 3 maart is er een bewonersoverleg voor bewoners van de even zijde van de Herderslaan en van de Houtzagerssingel. Zonder vertegenwoordigers van de gemeente in het Vaillanttheater vanaf 19:30. Het gaat over de inrichting van het binnenterrein van de houtzagerij waarbij de uitslag van de gehouden enquête wordt meegenomen.

 1. Website. Stand van zaken

Jerry zal navraag doen bij Eric van Schaik (die websites bouwt) of hij voor de Herderslaan een site kan bouwen tegen geringe kosten. (Inmiddels heeft Eric toegezegd een site te willen en kunnen bouwen voor € 100, - )

 1. Crea dag/middag. Nadere uitwerking.

Op de uitvraag in de nieuwsbrief zijn een 4 tal reacties binnengekomen. Arina pakt dit verder op.

 1. Lustrum 2015

Valentijnsdag: vanaf 14:00 uur zullen wij de chocolaatjes met het kaartje bij de bewoners afgeven.

Zwemmiddag: op 14 maart is de zwem/speel/disco middag. De poster en de flyers zijn af. Verder is alles geregeld. Op vrijdag 27 februari zullen wij in de avond nog even kijken hoe de Houtzagerij een zwem disco organiseert.

Pasen: Met de Pasen zal er een brunch (vanaf 11:00 uur) worden georganiseerd. De kinderen kunnen voor de brunch de eieren zoeken en daarna weer verven en eventueel kleuren. Er zal o.a. voor een croissant, paascakejes, drinkpakjes gezorgd worden. De straat zal worden afgesloten tussen 08: 00 uur en 15:00 uur. Wij zullen 3 tenten opzetten. De eieren worden weer een dag van te voren verstopt en op zondag 5 april vanaf 10:00 kunnen dan de eieren gezocht worden. . (Ria heeft nog een paashaaspak.) Eventueel een paashaaspak aanschaffen (€ 100, -) Boodschappen: broden, boter, eieren, beleg (ham, kaas), zoetigheid, thee, koffie, melk, jus d’orange. Alex en Arina zorgen voor deze boodschappen. Ook zal er aan de bewoners gevraagd worden wat zij willen eten met de brunch. Dit geldt voornamelijk voor de andere culturen in de straat. In de nieuwsbrief aangeven dat bewoners zelf stoelen moeten meenemen. Ook eventueel tafels. De gemeente heeft schriftelijk laten weten dat wij deze brunch mogen organiseren. De straat moet wel met een hek/bord worden afgesloten.

Buitenspeeldag: vergunning aanvragen. Op deze dag misschien weer een fotospeurtocht organiseren.

Rondvaart met de Ooievaart: alvast vastleggen inclusief vervoer. Ontbijt eventueel later regelen i.v.m. de onkosten.

Lustrumstraatfeest. Wordt verder besproken op 11 maart. Wel is al duidelijk dat er 3 x op en neer gereden zal moeten worden voor het ophalen van de luchtkussens bij de sport o theek.

 1. Rondvraag

Er wordt geopperd om skippyballen aan te schaffen omdat deze elk jaar toch gehuurd worden.

 1. Sluiting:

Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.